Algemene voorwaarden

Download hier in pdf de Algemene voorwaarden van Lascentrum Ridderkerk B.V

Algemene leveringsvoorwaarden van Lascentrum Ridderkerk b.v. Gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 83220992

Artikel I
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van levering en/ of diensten door onze vennootschap, hierna te noemen ”Lascentrum Ridderkerk”, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken door
zowel Lascentrum Ridderkerk als degene tot wie de aanbieding is gericht c.q. met wie de overeenkomst wordt afgesloten, hierna te noemen ”wederpartij”.
2. Door bestelling verklaart de wederpartij deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel II Aanbieding
1. Elke van Lascentrum Ridderkerk uitgegane aanbieding is vrijblijvend. De aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Lascentrum Ridderkerk is eerst gebonden nadat en voor zover de opdracht schriftelijk door haar is aangenomen.
2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel III Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag der ondertekening van het contract door Lascentrum Ridderkerk, onderscheidelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Lascentrum Ridderkerk.
2. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Lascentrum Ridderkerk begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Lascentrum Ridderkerk tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresenteerd.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikte van Lascentrum Ridderkerk binden Lascentrum Ridderkerk niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd of indien een zodanige bevestiging achterwege blijft, na tijdsverloop van dertig dagen, voor
zover de wederpartij binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

Artikel IV Prijs
1. De door Lascentrum Ridderkerk opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het fabrieksterrein van Lascentrum Ridderkerk.
2. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Lascentrum Ridderkerk gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
3. Voor de berekening van meerwerk zijn de in het 1e en 2e lid van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
4. Indien Lascentrum Ridderkerk, zonder montage in opdracht te hebben, bij de montage hulp en bijstand – van welke aard dan ook – verleent, geschiedt zulks voor rekening van de wederpartij.

Artikel V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
1. In catalogi en of website, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Lascentrum Ridderkerk ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door Lascentrum Ridderkerk uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Lascentrum Ridderkerk
staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door haar gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel VI Montage
1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren goederen in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de wederpartij en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Lascentrum Ridderkerk, behoudens indien de uitvoering van
bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege haar wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. afgezien van deze laatstvermelde uitzondering is Lascentrum Ridderkerk tegenover de wederpartij volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen.
2. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Lascentrum Ridderkerk zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale
werkuren, indien Lascentrum Ridderkerk het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en zij zulks tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of door de Arbowet geëiste voorzieningen voor het personeel van de wederpartij aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van Lascentrum Ridderkerk staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.
3. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een of meer in het 1e en 2e lid van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
4. Indien een overname-beproeving wordt gehouden, zal de wederpartij na de bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse Lascentrum Ridderkerk in de gelegenheid stellen die voorproeven te nemen alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen die deze nodig acht, onder
voorbehoud dat het bedrijf van de wederpartij niet wordt gestoord, tenzij zulks voor de uitvoering der door Lascentrum Ridderkerk nodig geoordeelde werkzaamheden noodzakelijk mocht zijn. De overname-beproeving zal binnen de kortst mogelijke tijd na het beëindigen der voorproeven worden gehouden.
5. De wederpartij stelt alle voor de overname-beproeving en voor de eventuele voorproeven nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Lascentrum Ridderkerk.
6. Kosten, die ontstaan doordat de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel VII Levertijd
1. De levertijd gaat in op het laatst der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Lascentrum Ridderkerk van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Lascentrum Ridderkerk van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
2. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
3. Leveringen in gedeelten zijn toegestaan. Voor de garantieduur zal rekening gehouden worden met de verschillende tijdstippen van levering.
4. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Lascentrum Ridderkerk – ter beproeving in de fabriek van Lascentrum Ridderkerk gereed zijn of zo zij niet in diens
fabriek worden beproefd, wanneer zij ter keuring resp. ter verzending gereed zijn, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Indien Lascentrum Ridderkerk heeft aangenomen de goederen ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid te harer beoordeling – bedrijfsvaardig ter plaatse zijn opgesteld.
5. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Lascentrum Ridderkerk schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij onverminderd de ingebrekestelling, behoudens opzet of grove schuld van Lascentrum Ridderkerk of haar leidinggevende ondergeschikten, overigens geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van
de overeenkomst.
6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
7. Direct nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan als geleverd in de zin van lid 4 van dit artikel, draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan. (lid 1 van artikel VIII is verplaatst, en nu lid 7 van artikel VII, zodat er een apart artikel eigendomsvoorbehoud ontstaat.)

Artikel VIII Eigendomsvoorbehoud.
1. Onverminderd het in het vorige lid en in artikel VIII, 4e lid, gestelde blijven alle geleverde en nog te leveren goederen het eigendom van Lascentrum Ridderkerk, totdat alle vorderingen, die zij heeft of zal verkrijgen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
2. Door Lascentrum Ridderkerk afgeleverde zaken die krachtens het bepaalde in het eerst lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden verkocht. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan een
bedrijfsuitoefening tijdens een surseance van betaling of faillissement. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of hiertoe gegronde vrees bestaat, is Lascentrum Ridderkerk gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomt, de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij
derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen, alsmede aan roerend of onroerend goed gevestigde goederen te demonteren. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag van de aan Lascentrum Ridderkerk verschuldigde bedragen.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Lascentrum Ridderkerk hiervan spoedig op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm -en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Lascentrum Ridderkerk ter inzage te geven. Het is de wederpartij niet
toegestaan eventuele vorderingen uit hoofde van deze verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de vorige zinsnede aan derden in pand te geven of hier enig ander recht op te vestigen.
6. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Lascentrum Ridderkerk:
– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraar m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Lascentrum Ridderkerk te verpanden;
– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers ter zake van het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Lascentrum Ridderkerk geleverde zaken aan Lascentrum Ridderkerk te verpanden;
– medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Lascentrum Ridderkerk ter bescherming van haar eigendomsrecht m.b.t. de zaken wil treffen.
7. Voor op grond van dit artikel door leverancier teruggenomen zaken wordt de wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken zoals deze geldt voor Lascentrum Ridderkerk op de dag van terugname. De marktwaarde wordt door partijen bindend op de volgende wijze vastgesteld:
a. indien terugname van de zaken geschiedt binnen 60 dagen na leveringsdatum: 50% van het factuurbedrag;
b. indien de terugname van de zaken geschiedt in de periode gelegen tussen 60 dagen en 90 dagen na leveringsdatum: 25% van het factuurbedrag;
c. indien de terugname van de zaken geschiedt meet dan 90 dagen na leveringsdatum: maximaal 10% van het factuurbedrag.
9. Lascentrum Ridderkerk is gerechtigd de afgifte van de zaken aan de wederpartij, die Lascentrum Ridderkerk onder zich heeft, alsmede haar leveringsverplichtingen jegens de wederpartij op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen op de wederpartij zijn voldaan, voor zover tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen.”

Artikel IX Betaling
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Gedeeltelijke leveringen mogen door Lascentrum Ridderkerk afzonderlijk worden gefactureerd.
2. Op de betaling van de in artikel IV, 2e lid, bedoelde prijsverhogingen, is de in het voorgaande lid genoemde termijn van de overeenkomstige toepassing
3. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht.
4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Lascentrum Ridderkerk of door storting op een door haar aan te wijze rekening.
5. Inden de wederpartij niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal hij vanaf 30 dagen na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling aan Lascentrum Ridderkerk tevens boeterente verschuldigd zijn van 1% per maand of een gedeelte van de maand, te berekenen per dag.
6. Indien de wederpartij door welke omstandigheden dan ook voor de betaling van openstaande facturen, Lascentrum Ridderkerk een afbetalingsregeling aanbiedt en de regeling door de leverancier wordt geaccepteerd, is de wederpartij behalve contractuele rente en buitengerechtelijke
incassokosten een bedrag gelijk aan 3% van de hoofdsom als afwikkelingskosten verschuldigd.

Artikel X Garantie
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Lascentrum Ridderkerk in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, een en ander in dier voege, dat alle gebreken aan
de geleverde goederen, waarvan de wederpartij bewijs, dat zij binnen 6 maanden na de levering in de zin van art. VII, vierde lid zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Lascentrum Ridderkerk ontworpen constructie dan wel ten gevolge
van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos door Lascentrum Ridderkerk zullen worden hersteld. De wederpartij zal Lascentrum Ridderkerk hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen en verder tijdig en op de juiste plaats alle nodige
en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën, vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) eveneens zonder kostenberekening ter beschikking van Lascentrum Ridderkerk stellen; kosten die ontstaan doordat hier niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.
2. Normale slijtage van machines en/of normale slijtage van onderdelen vallen buiten deze garantie.
3. Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte goederen in overleg met de wederpartij wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Op van derden betrokken onderdelen wordt door Lascentrum Ridderkerk niet méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
5. Indien Lascentrum Ridderkerk ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Lascentrum Ridderkerk.
6. Het beweerdelijk niet nakomen door Lascentrum Ridderkerk van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor het voortvloeien uit enige met Lascentrum Ridderkerk gesloten overeenkomst.
7. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Lascentrum Ridderkerk gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Lascentrum Ridderkerk met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd- gehouden.
8. Lascentrum Ridderkerk is niet tot garantie gehouden, indien de wederpartij zonder enige schriftelijke toestemming van Lascentrum Ridderkerk reparaties verricht, veranderingen aanbrengt of onderdelen vervangt. Kosten voortvloeiend uit door wederpartij eigenmachtig uitgevoerde werkzaamheden kunnen nimmer op Lascentrum Ridderkerk worden verhaald

Artikel X B Garantie voor lastoevoegmaterialen
1. Lascentrum Ridderkerk staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde lastoevoegmaterialen tot het tijdstip van levering.
2. De wederpartij is verplicht de materialen in de originele verpakking in een goed droog magazijn op te slaan tot het ogenblik waarop deze worden verlast.
3. Indien desondanks toch producten van onvoldoende kwaliteit worden aangeleverd en dit door de wederpartij wordt aangetoond, heeft Lascentrum Ridderkerk de keuze – onder uitsluiting van alle nadere afspraken – tussen gratis herlevering of vergoeding van de factuurwaarde
van de desbetreffende materialen, zulks echter op uitdrukkelijke voorwaarde dat de wederpartij aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn in lid 2 genoemde verplichting.
4. Lascentrum Ridderkerk is slechts gehouden tot het verrichten van garantiewerkzaamheden indien de gebreken aan de geleverde lastoevoegmaterialen uiterlijk binnen 6 weken na aflevering en binnen 3 dagen na ontdekking door de wederpartij schriftelijk aan Lascentrum Ridderkerk
zijn gemeld.
5. Het bepaalde in art. X A lid 8 en 9 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel XI Gebreken en klacht-termijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering te onderzoeken. De wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken in aantal, gewicht en kwaliteit voldoen aan de overeenkomst.
2. Het kenbaar maken van gebreken terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden uiterlijk bij de beproeving respectievelijk de keuring in de fabriek van Lascentrum Ridderkerk dan wel – indien geen beproeving of keuring in de fabriek van Lascentrum Ridderkerk plaatsvindt
– binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de wederpartij, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Lascentrum Ridderkerk terzake van die gebreken vervalt. Geconstateerde verschillen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien geen keuring in de
fabriek plaatsvindt dient het gebrek binnen 8 dagen na levering kenbaar te worden gemaakt. Melding zal geschieden per aangetekend schrijven.
3. Het kenbaar van gebreken terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na verstrijken van de garantie-termijn te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Lascentrum Ridderkerk terzaken van die
gebreken vervalt.
4. Bij gebreke van tijdige melding van gebreken vervallen alle aanspraken van de wederpartij.
5. Gebreken in de levering kunnen slechts geldend worden gemaakt t.a.v. zaken die niet verwerkt en zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd,
6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, gewicht, kleuren, maat afwerking a.d. leveren geen gebreken op in de zin van dit artikel.
7. De wederpartij dient Lascentrum Ridderkerk in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
8. Indien de wederpartij volgens vorenstaande bepalingen aanspraak kan doen gelden is zij niet gerechtigd de betaling op te schorten.

Artikel XII Aansprakelijkheid
Ten aanzien van aansprakelijkheid van Lascentrum Ridderkerk, met inachtneming van de regels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, geldt het volgende:
1. Lascentrum Ridderkerk is uitsluitend aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lascentrum Ridderkerk of haar leidinggevende ondergeschikten.
2. Lascentrum Ridderkerk is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de in de uitvoering zijnde werkzaamheden, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d.
3. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald is welke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 50% van het betreffende factuurbedrag, verminderd met omzetbelasting, verpakkings- en vervoerskosten en betalingskortingen.
4. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan aan Lascentrum Ridderkerk worden gemeld, tenzij de wederpartij aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
5. Evenmin is Lascentrum Ridderkerk aansprakelijk voor schade, waarop derden aanspraak mochten maken, terzake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
6. De wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van Lascentrum Ridderkerk voor alle kosten, schade en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar
worden ingesteld; de wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Lascentrum Ridderkerk.

Artikel XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Lascentrum Ridderkerk onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Lascentrum Ridderkerk of van diens leveranciers.

Artikel XIV Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Lascentrum Ridderkerk gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Lascentrum Ridderkerk bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is Lascentrum Ridderkerk gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens het eerste lid is de wederpartij gehouden om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen,
bij gebreke waarvan Lascentrum Ridderkerk bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Lascentrum Ridderkerk gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Lascentrum Ridderkerk aanwijzingen ontvangt omtrent de verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, waardoor gerechtvaardige twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Lascentrum Ridderkerk zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, alsook in geval van ondercuratelestelling of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn is Lascentrum Ridderkerk gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, welke Lascentrum Ridderkerk op de wederpartij heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. Gedurende de opschorting is Lascentrum Ridderkerk bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Lascentrum Ridderkerk bespaarde kosten, en is Lascentrum Ridderkerk bevoegd om
de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Lascentrum Ridderkerk bespaarde kosten en is de wederpartij gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Lascentrum Ridderkerk bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. de wederpartij overeenkomstig het bepaalde in het derde lid in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In elk geval is de wederpartij het voor
advocaten geldende incassotarief verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,00 15%;
– over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
– over het meerdere tot € 15.000,00 8%;
– over het meerdere tot € 60.000,00 5%
– over het meerdere 3%

De incassokosten bedragen minimaal € 500,00 en in geval van faillissementsaanvraag € 1000,00.
6. De wederpartij is jegens Lascentrum Ridderkerk de door haar in redelijkheid gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien tussen partijen een rechtelijk uitspraak is gewezen, die in kracht van gewijsde is gegaan en waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel XV Intellectuele eigendomsrechten
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, tabellen of technische gegevens, voor welk doel ook, is zonder schriftelijke toestemming van Lascentrum Ridderkerk verboden.

Artikel XVI Gebondenheid aan overeenkomst
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet.

Artikel XVII Geschillen
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Lascentrum Ridderkerk gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij Lascentrum Ridderkerk een andere rechter mocht adiëren.

Artikel XVIII Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter woonplaats of ter plaatse van vestiging van Lascentrum Ridderkerk.